Nepřihlášen
   
úvodní stránka  |  o regionu  |  kontakt  |  administrace  
::. PRIHLÁŠENÍ .::
e-mail:

heslo:

Nová registrace
Zapomenuté heslo

::. M E N U .::

Ikonka VESELSKO.CZ

Zápis z 11. jednání rady města (4.5.2011) Veselí nad Lužnicí


13. května 2011, Obec , přečteno 3944x, komentováno 0x
Zápis z 11. jednání rady města (4.5.2011) Veselí nad Lužnicí

USNESENÍ z 11. jednání RM

konaného dne 4.5.2011

 

218/11 RM schvaluje podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přerušení provozu mateřské školy Blatské sídliště od 1.8. do 28.8.2011. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: míst.

 

219/11 RM schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, pro školní rok 2011/2012 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřské školy Blatské sídliště podle návrhu ředitelky takto: 1. třída 27 dětí, 2. třída 27 dětí, 3. třída 27 dětí,   4. třída 27 dětí. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: míst.

 

220/11 RM schvaluje podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přerušení provozu mateřské školy U Zastávky od 1.7. do 31.7.2011. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: míst.

 

221/11 RM schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, pro školní rok 2011/2012 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřské školy U Zastávky podle návrhu ředitelky takto: 1. třída 25 dětí, 2. třída 25 dětí, 3. třída 25 dětí, 4. třída 25 dětí. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: míst.

222/11 RM schvaluje podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přerušení provozu mateřské školy Mezimostí od 18.7. do 19.8.2011. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: míst.

 

223/11 RM schvaluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, pro školní rok 2011/2012 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřské školy Mezimostí podle návrhu ředitelky takto: 1. třída 26 dětí, 2. třída 26 dětí. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: míst.

 

224/11 RM doporučuje ZM prodej pozemku parc.č. 3562/7 zahrada o výměře 962 m2 do podílového vlastnictví panu  (podíl ½) a  (podíl ½), oba bytem, České Budějovice, za cenu 490,-Kč/m2, tj. za celkovou prodejní cenu 471 380,-Kč. (7:0:0)

 

            T: 22.6.2011                                                                                      RZ: org.

 

 

 

225/11 RM ukládá odboru organizačnímu a vnitřních věcí zadat vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků soukromých vlastníků zasazujících do chodníků ve Větrné ulici. (7:0:0)

 

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

226/11 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Veselí nad Lužnicí a společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, týkající se práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v pozemcích par.c.č. 221/2 KN, parc.č. 2664/7 KN, parc.č. 2684/3 KN, parc.č. 2684/5 KN, parc.č. 2684/6 KN, parc.č. 2684/7 KN, parc.č. 2684/12 KN a parc.č. 2684/16 KN, vše v k.ú. Veselí nad Lužnicí. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene je 16 170,-Kč (bez DPH). (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

227/11 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na části pozemků parc.č. 673/9 KN a parc.č. 219/11 PK, oboje v k.ú. Veselí nad Lužnicí mezi městem Veselí nad Lužnicí a společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,-Kč (bez DPH). (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

228/11 RM bere na vědomí žádost paní Kristýny Coufalové, prom. práv., advokátky, sídlem Hlinice 72, Veselí nad Lužnicí zastupující  a souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu , , Veselí nad Lužnicí , na pozemcích zapsaných na LV 1622 pro k.ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí. (7:0:0)

 

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

229/11 RM ukládá odboru organizačnímu a vnitřních věcí jednat s panem  o možnosti odprodeje spoluvlastnického podílu města Veselí nad Lužnicí na pozemcích zapsaných na LV 1622 pro k.ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí. V případě jeho zájmu zveřejnit záměr prodeje. (7:0:0)

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

230/11 RM bere na vědomí zápis z jednání redakční rady zpravodaje Veselsko konaného dne 18.4.2011. (7:0:0)

 

231/11 RM nesouhlasí s přidělením vyhrazeného parkovacího stání paní  v ulici  před domem. (6:0:1)

 

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: výst. a ŽP

 

232/11 RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy, obchodu a cestovního ruchu konaného dne 27.4.2011. (7:0:0)

 

233/11 RM doporučuje finančnímu výboru zastupitelstva města zařadit do II. rozpočtové změny rozpočtu města navýšení příspěvku organizaci Základní škola Blatské sídliště 23 o 60 000,-Kč na nákup vybavení nově otevírané první třídy. (7:0:0)

 

            T: 6.6.2011                                                                                        RZ: fin.

 

234/11 RM bere na vědomí informaci starosty města ve věci dalšího postupu pro realizaci protipovodňových opatření ve Veselí nad Lužnicí a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Veselí nad Lužnicí a s.p. Povodí Vltavy o postoupení práv a povinností k provedení stavby „Protipovodňová opatření města Veselí nad Lužnicí“ a s uzavřením smlouvy mezi s.p. Povodí Vltavy a městem Veselí nad Lužnicí o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového opatření a doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi s.p. Povodí Vltavy a městem Veselí nad Lužnicí ve věci darování stavebních objektů protipovodňové ochrany města Veselí nad Lužnicí. (7:0:0)

 

            T: 22.6.2011                                                                                      RZ: star., míst., org.

 

235/11 RM bere na vědomí návrh smlouvy o výpůjčce pozemků trvale dotčených realizací stavby protipovodňových opatření mezi městem Veselí nad Lužnicí a s.p. Povodí Vltavy a ukládá odboru organizačnímu a vnitřních věcí zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce města. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: star., org.

 

236/11 RM bere na vědomí návrh smlouvy o výpůjčce pozemků dočasně dotčených realizací stavby protipovodňových opatření mezi městem Veselí nad Lužnicí a s.p. Povodí Vltavy a ukládá odboru organizačnímu a vnitřních věcí zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce města. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: star., org.

 

237/11 RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „ Sběrný dvůr Veselí nad Lužnicí – stavební část“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Vítězem výběrového řízení se stalo Sdružení Veselí – Sběrný dvůr, KOSTKA JH s.r.o., Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec a SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH, Pražská 495, 370 04 České Budějovice  za nabídkovou cenu 10 452 635,-Kč (včetně DPH).   V případě neuzavření smlouvy s výše uvedeným sdružením budou postupně vyzvány k uzavření smlouvy další firmy dle stanoveného pořadí. (6:0:0)

           (Ing. Zelenka se hlasování nezúčastnil z důvodu možného střetu zájmů)

 

            T: 30.5.2011                                                                                      RZ: star.

 

238/11 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na výkon technického dozoru investora na akci: „Sběrný dvůr, Veselí nad Lužnicí“ mezi městem Veselí nad Lužnicí a firmou A-Z EKO,                LÍKAŘ, Bechyňská 46/III, Soběslav za cenu 29 000,-Kč (bez DPH). (7:0:0)

 

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: star., IT.

 

239/11 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na výkon koordinátora BOZP na akci: „Sběrný dvůr, Veselí nad Lužnicí“ mezi městem Veselí nad Lužnicí a firmou A-Z EKO, LÍKAŘ, Bechyňská 46/III, Soběslav za cenu 48 000,-Kč (bez DPH). (7:0:0)

 

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: star., IT.

 

240/11 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na výkon technického dozoru investora na akci: „Zateplení Kulturního domu Veselí nad Lužnicí“ mezi městem Veselí nad Lužnicí a firmou         A-Z EKO, LÍKAŘ, Bechyňská 46/III, Soběslav za cenu 40 000,-Kč (bez DPH). (7:0:0)

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: star., IT.

 

 

241/11 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na výkon koordinátora BOZP na akci: „Zateplení Kulturního domu Veselí nad Lužnicí“ mezi městem Veselí nad Lužnicí a firmou A-Z EKO,                LÍKAŘ, Bechyňská 46/III, Soběslav za cenu 46 000,-Kč (bez DPH). (7:0:0)

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: star., IT.

autor: mool

Komentáře k článku: Zápis z 11. jednání rady města (4.5.2011) Veselí nad Lužnicí
Počet komentářů: 0
   
   

Kontakt  |  RSS  |  Cookies
Neoficiální regionální informační server - www.veselsko.cz
Publikování zde uveřejněných textů a fotografií nebo jejich částí, je možné pouze s předchozím souhlasem redakce.