Nepřihlášen
   
úvodní stránka  |  o regionu  |  kontakt  |  administrace  
::. PRIHLÁŠENÍ .::
e-mail:

heslo:

Nová registrace
Zapomenuté heslo

::. M E N U .::

Ikonka VESELSKO.CZ

Zápis z 10. jednání rady města (20.4.2011) Veselí nad Lužnicí


2. května 2011, Obec , přečteno 3767x, komentováno 0x
Zápis z 10. jednání rady města (20.4.2011) Veselí nad Lužnicí

 Zápis z 10. jednání RM Veselí nad Lužnicí, konaného dne 20.4.2011

v kanceláři starosty města

Přítomni:       Mgr. Jaromír Novák, Ing. Václav Matějů, Ing. Jaroslav Hejl (příchod v 15:15 hod.), Mgr. Milan Pouch, Ing. Darja Bártová, Mgr. Václav Průcha, Ing. Karel Zelenka

 

Omluveni:     0

Hosté:            pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Čerpání rozpočtu za leden – březen 2011
 3. Pohledávky města k 31.3.2011
 4. Stav pohledávek města za komunální odpad k 31.3.2011
 5. Rozpočty příspěvkových organizací města na r. 2011
 6. Dispozice s majetkem města
 7. Projednání zápisů z jednání komisí rady města
 8. Hlášení úrazů školami zřizovateli
 9. Vyjádření k udělení licence na linkovou autobusovou dopravu Týn nad Vltavou – Dolní Bukovsko – Řípec
 10. Projednání petice ve věci zachování parku a parkoviště v ulici Krále Jiřího ve Veselí nad Lužnicí
 11. Projednání žádosti společnosti A 3 PROJEKT s.r.o., Veselí nad Lužnicí o souhlas se změnou investice
 12. Projednání žádosti p.o. Školní jídelna o zabezpečení investice
 13. Různé
 14. Závěr

 

 JEDNÁNÍ

 Číslování jednotlivých bodů je v souladu s programem jednání RM.

 ad.1)  Starosta města zahájil jednání v 15:00 hod., přivítal přítomné a seznámil je s programem   jednání RM. Navržený program byl členy RM jednomyslně schválen. (6:0:0)

Ve smyslu Jednacího řádu RM, článek 7, byla starostou města jmenována zapisovatelka,                pí Marcela Malechová.

 

ad.2)   Starosta města seznámil členy RM s čerpáním rozpočtu města za leden – březen 2011. RM vzala čerpání rozpočtu na vědomí.

 

ad.3)  Starosta města seznámil členy RM se stavem pohledávek města k 31.3.2011. RM vzala stav pohledávek na vědomí.

 

ad.4) Starosta města seznámil členy RM se stavem pohledávek za komunální odpad k 31.3.2011. Dosud neuhradilo poplatek 3 731 osob s trvalým pobytem a 80 majitelů rekreačních objektů. Poplatek je splatný k 30.4.2011. RM vzala stav pohledávek města za nezaplacený komunální odpad k 31.3.2011 na vědomí.

 

ad.5) Starosta města seznámil RM s rozpočty příspěvkových organizací města na r. 2011. RM rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací schválila dle návrhu odboru finančního a plánovacího MěÚ.

 

ad.6)  RM projednala záležitosti předložené v rámci dispozic s majetkem města. Konkrétní závěry jsou obsaženy v části „usnesení“ tohoto zápisu.

 

ad.7) Starosta města seznámil členy RM se zápisem z jednání bytové komise konaného dne 13.4.2011. V souvislosti s projednáváním tohoto zápisu Mgr. Pouch požádal o zjištění, zda lze prodloužit nájemní smlouvy nájemcům bytů z majetku města, kteří mají řádně uhrazeno nájemné i ostatní služby spojené s užíváním bytu i veškeré splatné závazky vůči městu Veselí nad Lužnicí automaticky bez nutnosti podání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy. Poté předseda komise výstavby a ŽP Ing. Hejl seznámil členy RM se zápisem z jednání komise výstavby a ŽP ze dne 4.4.2011. Členové RM vzali výše uvedené zápisy z jednání komisí rady města na vědomí.

 

ad.8) Místostarosta města informoval členy RM o tom, že na základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou školy a školská zařízení povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Z tohoto důvodu RM uložila všem školám a školským zařízením zřízených městem povinnost odevzdávat každý rok do konce září seznam úrazů dětí, žáků a studentů podle § 2 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, za předchozí školní rok.

 

ad.9) Místostarosta města seznámil členy RM a žádostí odboru dopravy Krajského úřadu České Budějovice o projednání a podání stanoviska k žádosti dopravce ČSAD JIHOTRANS, České Budějovice o udělení licence k provozování veřejné osobní dopravy na lince č. 320710 Týn nad Vltavou – Dolní Bukovsko – Řípec. Tato linka je již linkou provozovanou, žádost byla předložena z důvodu plynutí doby platnosti licence vydané do 30.6.2011. RM neměla námitek proti udělení této licence – viz. usnesení č. 209/11 tohoto zápisu.

 

ad.10) Starosta města seznámil členy RM s peticí občanů z ulice Krále Jiřího, kteří požadují zachování parku a parkoviště ve výše uvedené ulici. RM vzala tuto petici na vědomí a uložila starostovi města zaslat zástupci petentů vyjádření se stanoviskem RM k možnosti zachování této lokality v současné podobě.

 

ad.11) Starosta města seznámil členy RM s žádostí společnosti A 3 PROJEKT s.r.o., Veselí nad Lužnicí, která požádala v zastoupení investora R. Mixy, Soběslav o udělení souhlasu s jednak plánovanými stavebními úpravami budovy na pozemku p.č. 594/2 spočívajícími ve vybudování vjezdových vrat, a dále s povolením příjezdu k tomuto objektu přes pozemek p.č. 565/6 v majetku města včetně záboru části parkovacích míst (cca 2 místa) pro umožnění příjezdu k budově. Investor hodlal v uvedeném objektu realizovat ubytovnu pro příležitostné ubytování především pracovníků firem zabezpečujících výstavbu D 3 a IV. TŽK v našem městě a okolí. V současné době investor přehodnotil svůj záměr a hodlá v objektu vybudovat skladovací zařízení. K tomu potřebuje zajistit vjezd automobily do objektu. RM vzala tuto žádost na vědomí a souhlasila s jednotlivými požadovanými stavebními úpravami a dalšími záležitostmi obsaženými v žádosti za podmínky vyznačení parkoviště a zřízení 1 lampy veřejného osvětlení s tím, že nedojde ke kácení thújí.

 

ad.12) Starosta města seznámil členy RM s žádostí vedoucí příspěvkové organizace Školní jídelna Blatské sídliště pí Strejčkové o zajištění celkové opravy elektrotechniky nákladního výtahu používaného pro přepravu surovin ze skladovacích prostor do kuchyně. Výtah byl pořízen             v r. 1977 při výstavbě ŠJ a servis je zajišťován firmou Schindler. Při pravidelné revizi byla doporučena výměna celé elektroniky. Náklady na výměnu činí 56 000,-Kč dle nabídky předložené vedoucí ŠJ. RM vzala tuto žádost na vědomí a schválila provedení opravy elektroinstalace výtahu v ceně dle nabídky firmy Výtahy Schindler, a.s., Praha, tj. za cenu 56 000,-Kč z položky ostatní investice.

 

 ad.13) V bodě různé byl projednán dopis p. Šetky, Veselí nad Lužnicí ve věci úpravy komunikace odbočující ze silnice na Zlukov. Řešení této záležitosti předala RM stavebnímu úřadu. Ing. Hejl informoval členy RM o úspěchu sl. Jany Maříkové, která vyhrála mistrovství Evropy v šachu. Vzhledem k možnosti její účasti na mistrovství světa v Brazílii a vysokým finančním nákladům spojených s účastí na tomto mistrovství Ing. Hejl informoval členy RM  o tom, že sl. Maříková požádá město o finanční příspěvek. Dále Ing. Hejl upozornil na nutnost řešení záležitosti bývalé školy v Horusicích. Místostarosta města přislíbil zjistit, zda p. Rešl nemá informace o údajném zájemci o koupi tohoto objektu. Starosta města seznámil RM s plánem investic na r. 2011. Návrhy investic na r. 2011 projednal investiční tým dne 18.4.2011. RM schválila plán investic pro r. 2011 a doporučila finančnímu výboru ZM zařadit do II. rozpočtové změny rozpočtu města pro r. 2011 náklady na akce, které jsou uvedeny v usnesení č. 214/11 tohoto zápisu. Poté starosta města seznámil členy RM s nabídkou Ing. Davida Mičana na zpracování stavebně historického průzkumu kaple Kalvárie za cenu 21 400,-Kč. RM jednomyslně souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a Ing. Mičanem na výše uvedenou akci. Dále starosta města informoval RM o nabídce společnosti BESI, České Budějovice na zpracování žádosti o dotaci z programu LEADER na akci „Rekonstrukce podlah ZŠ Čs. armády 210, Veselí nad Lužnicí“ ve výši 16 800,-Kč (bez DPH). RM souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem Veselí nad Lužnicí a společností BESI ve věci zpracování výše uvedené žádosti. Poté starosta města seznámil členy RM s aktuálním vývojem záležitosti spojené s úhradou dluhu ze strany společnosti AMRA. Dále starosta města informoval členy RM o ceně pozemku parc.č. 3450 KN požadované ze strany realitní kanceláře v souvislosti s žádostí p. Kodata. RM souhlasila                        s navrženým postupem v této záležitosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve smyslu § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tajemník MěÚ zabezpečí plnění usnesení a úkolů RM.

 

Zapsala: Marcela Malechová

 

Příští jednání RM se uskuteční dne 4.5.2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města.

 

 

 

 

________________________                                                        __________________________                                              Ing. Václav Matějů                                                              Mgr. Jaromír Novák

          místostarosta města                                                               starosta města

 

 

USNESENÍ

 

190/11 RM bere na vědomí čerpání rozpočtu za leden – březen 2011. (6:0:0)

 

191/11 RM bere na vědomí stav pohledávek města k 31.3.2011. (6:0:0)

 

192/11 RM bere na vědomí stav pohledávek města za nezaplacený komunální odpad k 31.3.2011. (7:0:0)

 

193/11 RM schvaluje rozpočet organizace Základní škola Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný. Náklady i výnosy jsou 15 360 000,-Kč. Hospodářský výsledek je nula. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

194/11 RM schvaluje rozpočtovou změnu organizace Základní škola Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Rozpočet je přebytkový. Náklady jsou 15 360 000,-Kč, výnosy jsou 15 385 000,-Kč. Hospodářský výsledek je 25 000,-Kč. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

195/11 RM schvaluje rozpočet organizace Základní škola Třída Čs. armády 210, Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný. Náklady i výnosy jsou 8 650 000,-Kč. Hospodářský výsledek je nula. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

196/11 RM schvaluje rozpočet organizace Mateřská škola Blatské sídliště 570, Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný. Náklady i výnosy jsou 5 348 000,-Kč. Hospodářský výsledek je nula. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

197/11 RM schvaluje rozpočet organizace Mateřská škola Mezimostí, Třída Čs. armády 308, Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Náklady a výnosy jsou 3 043 719,-Kč. Hospodářský výsledek je nula. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

198/11 RM schvaluje rozpočet organizace Mateřská škola „U Zastávky“, Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný. Náklady i výnosy jsou 5 253 000,-Kč. Hospodářský výsledek je nula. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

199/11 RM schvaluje rozpočet organizace Školní jídelna, Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný. Náklady i výnosy jsou 9 579 000,-Kč. Hospodářský výsledek je nula. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

200/11 RM schvaluje rozpočet organizace TEP, centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí, K Zastávce 647, Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný. Náklady i výnosy jsou 24 837 995,-Kč. Hospodářský výsledek je nula. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

201/11 RM schvaluje rozpočet organizace Kulturní dům Veselí nad Lužnicí pro rok 2011. Rozpočet je vyrovnaný. Náklady i výnosy jsou 4 776 000,-Kč. Hospodářský výsledek je nula. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: fin.

 

202/11 RM bere na vědomí žádost manželů Jany a Jaroslava Hruškových, oba bytem Družstevní 11, České Budějovice, o koupi pozemku parc.č. 936 ostatní plocha o výměře 859 m2 v k.ú.           Veselí nad Lužnicí a ukládá odboru organizačnímu a vnitřních věcí zveřejnit záměr prodeje tohoto pozemku. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

203/11 RM bere na vědomí žádost pana Mgr. Josefa Musila, ředitele Domu dětí a mládeže Tábor, příspěvková organizace, sídlem Tržní náměstí 346, Tábor a nesouhlasí s odpuštěním nájemného ve výši 9 193,-Kč pro rok 2011 za pronájem nebytových prostor v budově čp. 570 na Blatském sídlišti ve Veselí nad Lužnicí. (4:3:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

204/11 RM bere na vědomí žádost paní Mgr. Nataši Dlouhé, bytem Roháčova 748/42 Písek a ukládá odboru organizačnímu a vnitřních věcí zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2302 KN v k.ú. Veselí nad Lužnicí o přibližné výměře 140 m2. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

205/11 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy:

-          Miroslavě Pehové na byt 2+kk, standardní kategorie v čp. 631/I Weisova, žádost ze dne 23.3.2011, na dobu určitou do 31.3.2013,

 

-          Bohumilu Dvořákovi na byt 3+kk, standardní kategorie v čp. 634/I V. Filípka, žádost ze dne 24.3.2011, na dobu určitou do 31.3.2013,

 

-          Lence Vlachově na byt garsoniéra, standardní kategorie v čp. 568/I Blatské sídliště, žádost ze dne 24.3.2011, na dobu určitou do 31.3.2013,

 

-          Jany Vrbové na byt 2+1, standardní kategorie v čp. 215/I Hřbitovní, žádost ze dne 24.3.2011, na dobu určitou do 31.3.2013,

 

-          Dany Kučerové na byt 3+kk, standardní kategorie v čp. 627/I Weisova, žádost ze dne 25.3.2011, na dobu určitou do 31.3.2013,

 

-          Miroslavy Donátové na byt 4+kk, standardní kategorie v čp. 627/I Weisova, žádost ze dne 25.3.2011, na dobu určitou do 31.3.2013,

 

-          Hany Bečvářové na byt 2+1, standardní kategorie v čp. 561/I Blatské sídliště, žádost ze dne 21.3.2011, na dobu určitou do 31.3.2012,

 

-          Romany Watterové na byt 3+1, standardní kategorie v čp. 584/I Blatské sídliště, žádost ze dne 5.4.2011, na dobu určitou do 30.9.2011,

 

-          Jaroslava Šimpacha na byt 3+kk, standardní kategorie v čp. 631/I Weisova, žádost ze dne 7.4.2011, na dobu určitou do 30.9.2011. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: VS, s.r.o.

 

206/11 RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise konaného dne 13.4.2011. (7:0:0)

 

207/11 RM bere na vědomí zápis z jednání komise výstavby a ŽP konaného dne 4.4.2011. (7:0:0)

 

208/11 RM ukládá všem školám a školským zařízením zřízeným městem povinnost odevzdávat každý rok do konce září seznam úrazů dětí, žáků a studentů podle § 2 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, za předchozí školní rok. (6:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: míst.

 

209/11 RM nemá námitek proti udělení licence k provozování veřejné osobní dopravy na lince                 č. 320710 Týn nad Vltavou – Dolní Bukovsko – Řípec dopravci ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 255/77, 370 21 České Budějovice dle předložené žádosti. (7:0:0)

 

            T: 30.4.2011                                                                                      RZ: míst.

 

210/11 RM bere na vědomí žádost vedoucí příspěvkové organizace Školní jídelna Blatské sídliště 23 a schvaluje provedení opravy elektroinstalace výtahu v ceně dle nabídky firmy Výtahy Schindler a.s., Praha 5, tj. za cenu 56 000,-Kč z položky ostatní investice. (7:0:0)

 

            T: 31.5.2011                                                                                      RZ: star., IT.

 

211/11 RM bere na vědomí žádost společnosti A 3 PROJEKT s.r.o., J. V. Sládka 699, Veselí nad Lužnicí a souhlasí s:

 1. plánovanými stavebními úpravami objektu na pozemku p.č. 594/2 – zřízením vjezdových vrat,
 2. plánovanou novou zpevněnou plochou na pozemku p.č. 565/6 v majetku města – příjezdová plocha k objektu,
 3. trvalým záborem dvou stávajících parkovacích míst umožňujícím vjezd do objektu,
 4. odstraněním stávající části betonové vyrovnávací rampy na pozemku p.č. 608/3,
 5. vstupem na pozemky ve vlastnictví města k zajištění provedení prací dle bodu 1.-4. Podmínkou je vyznačení parkoviště a zřízení 1 lampy veřejného osvětlení žadatelem. Zároveň nedojde ke kácení thújí. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: star.

 

212/11 RM bere na vědomí petici občanů z lokality ulice Krále Jiřího a ukládá starostovi města zaslat zástupci petentů vyjádření se stanoviskem RM k možnosti zachování této lokality v současné podobě. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: star.

 

213/11 RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Šimpachem a paní Renatou Pehovou na pronájem garáže v obytném domě čp. 631, ulice Weisova k 15.5.2011, pokud neuhradí dlužné nájemné nebo neuzavřou dohodu o splátkovém kalendáři a nezačnou splácet dlužné nájemné. (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: org.

 

214/11 RM schvaluje plán investic pro r. 2011 a doporučuje finančnímu výboru ZM zařadit                     do II. rozpočtové změny rozpočtu města pro r. 2011 náklady na následující akce:

 1. Rekonstrukce teplovodů větev I. ZŠ, I. MŠ a SOŠ                                              5 500 tis. Kč
 2. Rekonstrukce ul. Hlinice – I. etapa (vodovod, kanalizace, obrubníky)   6 500 tis. Kč
 3. Rekonstrukce kuchyně III. MŠ                                                                1 000 tis. Kč
 4. Výstavba aut. čekárny P. Voka                                                                  100 tis. Kč
 5. Výstavba chodníku k superm. TESCO                                                       995 tis. Kč
 6. Realizace bezbariérových úprav MěÚ                                                     5 520 tis. Kč
 7. Rekonstrukce hřbitovní kaple                                                                 1 200 tis. Kč
 8. Oprava křižovatek v ulicích Jateční         a Foglarovo nábř.                                  200 tis. Kč
 9. Výměna oken ve ŠJ                                                                                               240 tis. Kč
 10. Výměna kompresoru ZS                                                                            400 tis. Kč
 11. Sběrný dvůr – navýšení o                                                                      10 250 tis. Kč
 12. Zateplení KD – navýšení o                                                                                15 000 tis. Kč
 13. Rekonstrukce víceúčelového hřiště – snížení o                                     - 3 395 tis. Kč
 14. Výměna oken v MŠ Blatské sídliště         (jižní část)                                             250 tis. Kč
 15. Oprava střechy budovy zázemí ZS                                                                        455 tis. Kč
 16. Horusice – komunikace k „močítkám“                                        cena bude doplněna
 17. Tyršova čtvrť                                                                                cena bude doplněna
 18. Oprava střechy MěÚ                                                                                  300 tis. Kč
 19. Výměna části městského rozhlasu za bezdrátový (Třída Čs. armády)                    200 tis. Kč

 (7:0:0)

T: červen 2011                                                                                              RZ: star., fin.

 

215/11 RM bere na vědomí upozornění p. Šetky, bytem Zlukovská 792, Veselí nad Lužnicí ve věci úpravy komunikace odbočující ze silnice na Zlukov a řešení této žádosti předává k řešení stavebnímu úřadu. (7:0:0)

 

              T: 30.4.2011                                                                                                RZ: star., výst. a ŽP

 

216/11 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Veselí nad Lužnicí a Ing. Davidem Mičanem, Jaselská 32, České Budějovice na zpracování stavebně-historického průzkumu kaple Kalvárie ve výši 21 400,-Kč. (7:0:0)

 

              T: 15.5.2011                                                                                    RZ: star.

 

217/11 RM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Veselí nad Lužnicí a společností BESI, a.s., Lidická 179/47, České Budějovice na zpracování žádosti o dotaci z programu LEADER na akci „Rekonstrukce podlah ZŠ Čs. armády 210, Veselí nad Lužnicí“ ve výši 16 800,-Kč (bez DPH). (7:0:0)

 

            T: 15.5.2011                                                                                      RZ: star.

autor: mool

Komentáře k článku: Zápis z 10. jednání rady města (20.4.2011) Veselí nad Lužnicí
Počet komentářů: 0
   
   

Kontakt  |  RSS  |  Cookies
Neoficiální regionální informační server - www.veselsko.cz
Publikování zde uveřejněných textů a fotografií nebo jejich částí, je možné pouze s předchozím souhlasem redakce.